Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pyrzycach zawiadamia, iż zmianie ulega oprocentowanie depozytów terminowych.

  • dla Klientów indywidualnych zmiana obowiązuje od dnia 01.09.2020 roku dla środków wniesionych do 03.06.2020 roku,
  • dla Klientów instytucjonalnych zmiana obowiązuje od dnia 01.08.2020 roku dla środków wniesionych do 03.06.2020 roku.

Aktualna informacja o wysokości stóp procentowych:
http://www.bs.pyrzyce.sgb.pl/images/stories/oprocentowanie/oproc_20200612_depoz_osoby.pdf

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu przed proponowaną datą wejścia w życie zmian prawo zgłoszenia sprzeciwu wypowiedzenia umowy zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązującym

  • Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.
  • Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w niniejszym zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.

Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania go o zmianie, nie później niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane.

W przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa powyżej, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt osobisty z Oddziałem Banku lub telefoniczny, którego numery podane są na stronie internetowej Banku.

 

Partnerzy banku